algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Zeeland Pack gevestigd te
Vlissingen

1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
  overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of
  met Zeelandpack.

 2. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden mits
  daarvoor toestemming is gegeven, waartoe alleen de directie van
  Breho bevoegd is. Een zodanig beding heeft slechts gelding ten
  aanzien van de overeenkomst waarbij het is ge­maakt.

 3. Met de term 'afnemer' wordt hierna bedoeld de wederpartij van
  Zeelandpack bij aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende
  verbintenissen.

 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
  gelden voor alle offertes van Zeelandpack en verbintenissen tussen Zeelandpack
  en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende voor­waarden.

 5. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde
  algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
  gewezen.

2. AANBIEDINGEN,OPDRACHTEN

 1. Alle aanbiedingen van Zeelandpack met de daarin genoemde prijzen
  zijn geldig gedurende dertig dagen of zoveel langer of korter als
  daarin wordt aangegeven en worden steeds geheel vrijblij­vend
  gedaan. Zij kunnen door Zeelandpack binnen drie werkdagen na ontvangst van
  aanvaarding daarvan worden herroe­pen.

 2. Zeelandpack is - ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan -
  eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard,
  dan wel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.

3. PRIJZEN

 1. Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering af
  het bedrijf van Zeelandpack en zijn inclusief verpakkingskos­ten en
  exclusief omzetbelasting.

 2. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de
  totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaron­der
  lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantie­premies,
  grondstoffen en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en
  wisselkoersen van of ten opzichte van de Nederlandse gulden. Indien
  zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor levering
  wijzigingen van deze prijsbepa­lende factoren mochten voordoen,
  dusdanig dat dit tot verho­ging van Zeelandpack's kostprijs leidt,
  heeft Zeelandpack het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
  verhogen en die prijsverhoging aan afnemer te factureren, zelfs
  wan­neer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de
  overeen­komst reeds voorzienbaar was.

4. LEVERING EN RISICO

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door
  Zeelandpack opgegeven levertijden nimmer zijn te beschouwen als fatale
  termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leve­ringstermijnen
  zal Zeelandpack eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling.
  Indien Zeelandpack voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel
  hulpmiddelen nodig heeft, die door of vanwege de afnemer moeten
  worden verstrekt, gaan de leveringstermijnen in op de dag dat alle
  benodigde gegevens dan wel hulpmiddelen in het bezit zijn van Zeelandpack.

 2. Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico
  van de afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte
  schade, welke aan en/of door de goederen voor hem en/of derden mocht
  ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze
  bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering in artikel 5
  sub b.

5. AFNAMEPLICHT

 1. Afnemer is verplicht de voor het verrichten van de presta­tie
  door Zeelandpack noodzakelijke medewerking te verlenen, daar­onder
  uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van gekochte
  goederen.

 2. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde
  goederen aan een afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch
  aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd
  geldt als de dag van levering.

 3. Bij weigering van afname is afnemer aan Zeelandpack een
  schade­vergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de
  goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de
  wette­lijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en
  de voor Zeelandpack uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder
  deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoe­ding
  voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebrui­kelijke
  tarieven. Dit laat onverlet alle overi­ge rechten van Zeelandpack
  terzake van de tekortkoming van de afnemer.

 4. Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden met instem­ming
  van Zeelandpack, waartegenover Zeelandpack voorwaarden kan stellen.

6. TOLERANTIES

Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de vol­gende
afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaat­baar. Ter
beoordeling zal het gemiddelde van het in totaal in een(1) soort,
kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden.

 1. Ten aanzien van de kleur geldt dat geringe afwijkingen bij
  kleurendruk geen redenen zijn voor afkeuring.

 2. Ten aanzien van de hoeveelheid geldt, dat Zeelandpack geacht wordt
  behoorlijk gepresteerd te hebben , indien afwij­kingen in de
  hoeveelheid niet meer bedragen dan:

  20% boven of beneden de
  opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250 kg.

  10% boven of
  benenden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5000
  kg.

  5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders
  boven 5000 kg.

  Per order wordt bedoeld een(1) order in een
  (1) formaat en een(1) kwaliteit. Fakturering vindt plaats op basis
  van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

 3. Ten aanzien van de diktes geldt dat de toelaatbare afwij­kig
  van enkelvoudige meting 10% naar boven of beneden kan zijn.

 4. Ten aanzien van de afmetingen geldt dat de toelaatbare
  afwijking 5% zowel in de lengte als de breedte kan zijn.

7. RECLAME

 1. De controle op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van het
  geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig
  mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het
  geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde voor
  wat betreft hoeveelheid en uiterlijke staat als juist.

 2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen acht
  dagen na levering der goederen door de afnemer bij ons te zijn
  ingediend.

 3. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt en/of
  doorverkocht, dan gelden zij als goedgekeurd en is onze
  aan­sprakelijkheid daarvoor vervallen.

 4. Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van
  verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

8. DRUKWERK

 1. Bij nieuwe of gewijzigde bedrukkigen zal door Zeelandpack een
  druk­proef ter goedkeuring worden aangeboden, behalve wanneer
  door of vanwege de afnemer zelf kant en klare drukbescheiden worden
  aangeleverd. Wanneer hierop niet binnen een(1) week na dagte­kening
  wordt gereageerd geldt de verzonden drukproef als akkoord bevonden.
  Zeelandpack kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten
  of gebreken in door of vanwege de afnemer zelf aangeleverde
  drukmaterialen c.q. werktekenin­gen of films. Alle aangeboden
  prijzen zin altijd exclusief druk­voorbereidingskosten.

 2. Alle plastic zakken c.q. -buis, folie en verpakkingstapes
  worden gedrukt conform het flexoprocede. Geringe pasverschil­len
  kunen derhalve niet tot enige aansprakelijkheid van Zeelandpack leiden.
  Onze afnemers dienen ons te vrijwaren voor alle gevol­gen van
  eventuele inbreuken op rechten van derden door ontwer­pen,
  tekeningen, dessins enz. aangeleverd door onze afnemers. Het in dit
  artikel vermelde geldt eveneens voor het bedrukken van golfkarton,
  kartonnen dozen alsmede alle overige te be­drukken materialen.

9. WERKTUIGKOSTEN

 1. Wanneer voor het vervaardigen van verpakkingsmaterialen
  stans­werktuigkosten gemaakt moeten worden zullen deze apart in
  rekening worden gebracht. Deze kosten zijn nimmer in onze prijzen
  begrepen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

10. BETALING

 1. Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte
  afzonderlijk door Zeelandpack worden gefactureerd.

 2. Betaling dient te geschieden bij aflevering van de goederen
  of binnen dertig dagen na factuurdatum ten kantore van Zeelandpack, dan
  wel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank- of
  girorekening van Zeelandpack.

 3. Bij betaling binnen dertig dagen mag de berekende
  krediet­beperking in mindering worden ge­bracht. Bij
  betaling na dertig dagen is dit niet toegestaan.

 4. Een beroep op schuldverrekening is afnemer niet toegestaan.
  e. Indien afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft
  Zeelandpack het recht vanaf de vervaldag een vertra­gingsrente in
  rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeel­te
  van een maand als gehele maand wordt aangemerkt, onver­minderd
  haar verder toekomende rechten ter zake.

 5. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Zeelandpack worden
  gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer te
  bewerkstelligen komen ten laste van afnemer. Deze kosten worden
  berekend volgens het incassotarief geadviseerd door de Nederlandse
  Orde van Advocaten met een minimum van fl. 200,00 per onbetaalde
  factuur, een en ander onverminderd het recht van Zeelandpack om hogere
  werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 6. Indien Zeelandpack met twee of meer afnemers, natuurlijke of
  rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofde­lijk
  aansprakelijk voor volledige nakoming van de ver­bintenis­sen
  die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

 7. Zeelandpack is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van rede­nen
  van de afnemer betaling vooruit te verlangen, dan wel onder rembours
  te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en
  tijdige nakoming van afnemers betalingsver­plichtingen.

 8. Betalingen van afnemer strekken allereerst tot voldoening van
  verschuldigde kosten en renten en daarna tot voldoening van de
  oudste openstaande factuur, ook al wordt bij de beta­ling een
  andere instructie vermeld.

 9. Reclame schort de betalingsverplichtingen van de afnemer niet
  op.

11. FAILLISEMENT ETC.

 1. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige
  verplichting, welke voor hem uit de met Zeelandpack gesloten over­eenkomst
  voortvloeit, voldoet, alsmede ingeval van zijn fail­lissement,
  surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of
  liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien afnemer zijn bedrijf aan
  derden overdraagt, een crediteurenre­geling entameert, zijn
  bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoe­ring van zijn
  betalingsopdrachten wordt opgeschort door de bank, of te zijnen
  laste beslag wordt gelegd, wordt afnemer geacht van rechtswege in
  verzuim te zijn en is Zeelandpack naar keuze gerechtigd zonder enige
  verplichting tot schadever­goe­ding en onverminderd verder
  aan Zeelandpack toekomende rech­ten, zonder dat ingebrekestelling of
  rechterlijke tussen­komst daartoe vereist is, de overeenkomst
  geheel of gedeelte­lijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren
  dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die
  gevallen worden alle vorderingen van Zeelandpack op afnemer direct
  opeisbaar en is Zeelandpack gerechtigd onmiddellijke voldoe­ning van
  al het haar toekomende te vorderen.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Zeelandpack geleverde goederen blijven haar eigendom tot
  het moment van volledige betaling van al haar vorderin­gen - met
  eventueel daarover verschuldigde rente en kosten - uit hoofde van
  overeenkomsten tot levering van goederen en het verrichten van
  bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijd­stip van volledige
  betaling c.q. vereffening is afnemer niet bevoegd de goederen aan
  derden te verpanden of in eigen­dom over te dragen. In het kader
  van zijn normale bedrijfsuit­oefe­ning is afnemer wel
  gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken.
  Zolang geen volledige beta­ling heeft plaatsgehad en afnemer in
  verzuim is c.q. Zeelandpack goede grond heeft te vrezen dat afnemer in
  verzuim zal geraken met de betaling, kan zij, zonder voorafgaande
  ingebre­kestel­ling, de geleverde goederen, onverwijld
  terugvorderen. De afnemer verleent haar de bevoegdheid daartoe zijn
  terrei­nen en gebou­wen te betreden. De oveeenkomst kan
  alsdan door Zeelandpack zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden,
  niettegen­staande haar recht op vergoeding van kosten, schade en
  rente.

 2. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het
  geleverde door of namens dan wel bij afnemer, verkrijgt Zeelandpack het
  mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het
  geleverde samengestelde zaken, zulks voor de faktuur­waarde van
  de oorspronkelijke geleverde zaken. Voor zover voor deze
  mede-eigendom nog een levering vereist is geschiedt die levering bij
  het sluiten van de overeenkomst voor als dan.

 3. Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid a van dit
  artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij afnemer.
  Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in
  ieder geval tegen risico's van diefstal, be­scha­diging en
  teniet gaan. Het is afnemer niet toegestaan de eventuele aanspraken
  op zijn verzekeraar uit hoofde van verze­kering als bedoeld in
  dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste
  zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van
  schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in
  de plaats van de be­trokkken goederen.

 4. Afnemer is gehouden om eenieder die op door Zeelandpack geleverde
  goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Zeelandpack, beslag
  legt, dan wel in geval van bewind of fail­lissement van afnemer
  zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede
  te delen, met afschrift daarvan aan Zeelandpack, dat Zeelandpack eigenaar van de
  geleverde goede­ren is geble­ven, zulks op straffe van
  gebeurte van een direct opeis­bare boete ter grootte van fl.
  10.000,00 of, indien hoger, van het oor­spronkelijke
  factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele
  plicht tot schade­vergoe­ding.

13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Zeelandpack aanvaardt aansprakelijkheid voor door afne­mer
  geleden schade die het gevolg is van een toereken­bare
  tekort­koming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en
  voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt
  gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

 2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering
  overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag
  exclusief B.T.W.

 3. In afwijking van lid a en lid b van dit hoofdstuk aanvaardt
  Zeelandpack geen aansprakelijheid voor indirecte schade, waar­onder
  begrepen bedrijfs­schade en gevolgschade, schade wegens
  over­schrijding van de leveringstermijnen als gevolg van
  gewij­zigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrek­kige
  medewer­king, informatie of materialen van afnemer.

 4. Ieder recht op schadevergoeding van afnemer jegens Zeelandpack
  vervalt ingeval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde
  goederen of indien afnemer aan die goederen werk­zaamheden door
  derden heeft laten verrrichten.

 5. In geval van een onrechtmatige daad van de leverancier of van
  haar ondergeschikten is Zeelandpack slechts aansprake­lijk voor
  vergoeding van schade door dood of lichamelijk let­sel.
  In
  deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500.0­00.

 6. Zeelandpack is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien,
  licenties of andere rechten van derden door het gebruik van
  gegevens, welke ons door of vanwege de wederpartij ter uitvoe­ring
  van de opdracht zijn verstrekt.

 7. Zeelandpack is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg
  is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkin­gen
  gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld
  van Zeelandpack.

14. VRIJWARING

 1. Zeelandpack zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor
  schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeen­komst
  waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij
  jegens afnemer zou zijn. Afnemer vrijwaart Zeelandpack tegen verdere
  aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar
  mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van Zeelandpack
  bedingen.

15. OVERMACHT

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en
  betalingsver­plich­tingen van Zeelandpack opgeschort. Indien de
  periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
  Zeelandpack niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide
  partij­en bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke
  tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
  verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 2. Indien Zeelandpack bij het intreden van de overmacht al
  gedeelte­lijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
  gedeel­telijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
  gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzon­derlijk
  te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als
  betrof het een afzonderlijk contract.

 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan
  omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en
  die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder
  andere zijn begrepen:

  bij Zeelandpack of derden die Zeelandpack gebruikt
  of bij toeleve­ranciers: brand, werkstaking of uitslui­ting,
  bovenmatig ziek­teverzuim van het personeel,
  transportmoeilijkheden, ernstige bedrijfs­storingen;

  watersnood,
  oorlog, relle­tje of oproer, mobi­lisatie;

  niet
  tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door
  toeleveringsbedrijven;

  maatre­gelen van overheidswege
  waardoor het uit­voeren van opdrachten wordt belemmerd of
  verboden, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen,
  energiecrisis, abnormale prijs­stijgingen van grondstoffen en
  energie, alles ongeacht of de moge­lijk­heid dat deze
  omstan­digheden zich zouden voordoen reeds voor­zien­baar
  was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

16. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit
  voort­vloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, onge­acht
  de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitge­voerd.

 2. Alle eventuele geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen,
  met Zeelandpack gesloten overeenkomsten of de daaruit voort­vloeinde
  verbintenissen dienen te worden beslecht door de bevoegde rechter
  ter plaatse van de vestiging van Zeelandpack, tenzij Zeelandpack de voorkeur
  geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of het een geschil
  betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter.